TOIMITUSEHDOT

Cakemaster Tmi:n tilaus- ja sopimusehdot

1. Yleistä

Cakemaster Tmi (jäljempänä "Toimittaja" tai " Cakemaster") on kakkuihin ja muihin leipomotuotteisiin erikoistunut kotimainen leipomo. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Toimittajan asiakkaan (jäljempänä "Asiakas") väliseen sopimukseen koskien Toimittajalta tilattua tuotetta tai tilattuja tuotteita (jäljempänä lukumäärästä riippumatta "Tuote").

Tilatessaan Asiakas hyväksyy nämä ehdot kokonaisuudessaan.

2. Palvelulupaus

Toimittaja sitoutuu siihen, että Tuote on sovittuna päivänä luovutettavissa Asiakkaalle Toimittajan toimipisteessä tai toimitetetaan Asiakkaalle, jollei muuta johdu Asiakkaasta, ylivoimaisesta esteestä tai muusta Toimittajasta riippumattomasta syystä.

3. Asiakasta ja toimitusosoitetta koskevat edellytykset

Asiakkaan tulee olla vähintään 15-vuotias luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö.

Toimittaja varaa oikeuden olla hyväksymättä henkilöä tai yritystä Asiakkaaksi.

4. Tilauksen tekeminen

Tilauksen voi tehdä Cakemasterin toimipisteessä, sähköpostilla tai puhelimitse. Toimittaja vahvistaa tilauksen Asiakkaalle sähköpostitse.

Asiakkaalle voidaan lähettää toimituksen jälkeen tuotteiden arvostelupyyntö ilman erillistä hyväksyntää.

5. Maksaminen ja maksupalvelutarjoaja

Tuotteet maksetaan tilauksen yhteydessä, ellei muuta sovita. 

Maksaminen onnistuu mobiilimaksulla, tilisiirrolla ja erikseen sovittaessa laskutuksella.

6. Tilauksen ajoittaminen

Tuote on elintarvike, joka valmistetaan käsityönä tilauksesta. Eri Tuotteiden säilyvyysajat poikkeavat toisistaan. Tuotteen säilyvyysaika on enintään kolme (3) päivää valmistamisesta.

Tuotteen tilaus tulee tehdä enintään 150 euron tilausten osalta tehdä vähintään viisi (5) arkipäivää ja 150 euroa ylittävissä tilauksissa vähintään kymmenen (10) arkipäivää ennen toivottua toimituspäivämäärää.

7. Tilausten käsittely arkipäivisin

Kukin Tilaus käsitellään mahdollisimman nopeasti sen saapumisen jälkeen, viimeistään kuitenkin Tilauksen saapumista seuraavana arkipäivänä.

8. Tuotteen nouto Toimittajan toimipisteestä

Tuote on mahdollista noutaa Toimittajan toimipisteestä sovittuna ajankohtana. Tuotteen toimittamisesta Asiakkaalle voidaan sopia erikseen.

9. Tilauksen yhteydessä annettavat tiedot

Tilauksen hyväksyminen edellyttää, että Asiakas antaa täydelliset, totuudenmukaiset ja ajantasaiset yhteystietonsa, jotka sisältävät kuluttajan osalta vähintään nimen, postiosoitteen, puhelinnumeron, sekä sähköpostiosoitteen (joista Asiakas on tavoitettavissa). Yritysasiakkaan on vastaavasti annettava yrityksen nimi ja Y-tunnus, asiaa hoitavan henkilön nimi, puhelinnumero ja sähköposti, postiosoite sekä laskutusosoite.

10. Oikeus evätä tilaus

Toimittajalla on oikeus tarvittaessa evätä tehty tilaus, jolloin sopimus purkautuu, esimerkiksi, mikäli tilattua tuotetta ei ole saatavilla tai toivottu toimitusaika on liian lyhyt.

11. Sopimuksen voimaantulo

Toimittajan ja Asiakkaan välinen sopimus tulee voimaan, kun Asiakas on tehnyt ja maksanut tilauksen.

12. Sopimuksen peruuttaminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta yksipuolisesti peruuttaa, purkaa tai irtisanoa sopimusta tilauksen tekemisen jälkeen.

Kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n 1), 3), 4) ja 5) perusteella Asiakkaalla ei ole mainitun lain 14 §:ssä säädetty koti- ja etämyynnissä muutoin noudatettavaa peruuttamisoikeutta.

13. Tuotteen virhe

Mikäli Tuotteessa on virhe (1), Asiakkaalla on oikeus saada joko uusi samanlainen tai korvaava Tuote tai enintään viallisen Tuotteen ostohintaa vastaava hyvitys. Ensisijaisesti Asiakkaalle toimitetaan uusi Tuote tai sitä vastaava, korvaava Tuote.

Asiakkaan on tarkistettava Tuotteen silmämääräinen virheettömyys tuotteen luovutuksen yhteydessä ja vaaranvastuu tuotteen pilaantumisesta tai rikkoontumisesta siirtyy Asiakkaalle Tuotteen tultua luovutetuksi Asiakkaalle. Lisäksi Asiakkaan tulee luovutushetkellä tarkistaa Tuotteen muu sopimuksenmukaisuus (eli onko Tuotteen sisältö Asiakkaan tilauksen mukainen vai ei). Asiakkaan havaitessa Tuotteen olevan virheellinen, Asiakkaan on välittömästi otettava yhteyttä asiakaspalveluun joko sähköpostitse tai arkisin, kello 10:00–16:00 välisenä aikana puhelimitse. Välitön yhteydenotto on erityisen tärkeää esimerkiksi tilanteissa, joissa Tuote on tilattu määräpäivänä olevaa juhlaa varten ja Asiakas haluaisi uuden Tuotteen korvaamaan virheellisen Tuotteen. Mikäli Tuotteessa on virhe, Asiakkaan on kerrottava virheeseen liittyvät yksityiskohdat sekä annettava yhteystietonsa Toimittajan yhteydenottoa varten. Virheilmoitus tulee tehdä viimeistään tilauksen vastaanottamista seuraavana arkipäivänä kello 12 mennessä.

Mikäli Asiakas ei noudata edellä mainittuja reklamaatioaikaa tai menettelyä, hän menettää oikeutensa vedota Tuotteen virheeseen.

Toimittaja varaa oikeuden vaatia Asiakkaalta viallisen Tuotteen palauttamista virheen varmentamista ja laatupoikkeamakäsittelyä varten.

14. Uuden tai korvaavan Tuotteen toimitus

Toimittaja käsittelee virheilmoitukset normaalina työaikanaan päivittäin maanantaista perjantaihin kello 10:00-16:00 välisenä aikana. Virheilmoituksen käsittely aloitetaan ilman aiheetonta viivästystä sen jälkeen, kun Asiakkaan virheilmoitus on saapunut Toimittajalle. Asiakkaalle ilmoitetaan virheilmoituksen ratkaisusta ilman aiheetonta viivästystä.

Mikäli kyseessä on Toimittajan vastuulla oleva Tuotteen virhe tai vika, uuden tai korvaavan Tuotteen valmistus aloitetaan viipymättä, kuitenkin viimeistään seuraavana arkipäivänä virheilmoituksen ratkaisemisesta.

15. Tuotteen viivästys

Mikäli vahvistetun Tilauksen tarkoittamaa Tuotetta ei ole Toimittajasta johtuvasta syystä toimitettu palvelulupauksen mukaisessa ajassa, Toimittaja hyvittää Asiakkaalle viivästyneen Tuotteen hinnan.

16. Toimittajan vastuun ulkopuolelle jäävät tilanteet

Toimittaja ei vastaa:

 • vauriosta tai virheestä, joka Tuotteelle on aiheutunut sen Asiakkaalle luovuttamisen jälkeen,

 • vauriosta tai virheestä, joka johtuu Tuotteen asianmukaisen säilytyksen laiminlyömisestä tai käsittelyvirheestä Asiakkaan toimesta,

 • vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, ettei Asiakas nouda Tuotetta sovittuna ajankohtana,

 • vahingoista, mikäli Asiakas ei ole noudattanut edellä kohdassa 12 selostettua menettelyä virheen ilmetessä,

 • ylivoimaisesta esteestä, ks. jäljempänä kohta 21, eikä

 • välillisistä vahingoista, ks. jäljempänä kohta 22.

17. Asiakkaan myötävaikutusvelvollisuus

Asiakkaan omalta osaltaan myötävaikutettava siihen, että Toimittaja voi täyttää sopimuksenmukaisen Tuotteen toimitusvelvollisuuden. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että:

 • Asiakkaan antamat tiedot ovat paikkansapitäviä,

 • Asiakas tarkastaa Toimittajan lähettämän tilausvahvistuksen viipymättä,

 • Tuotteet maksetaan asianmukaisesti,

 • Asiakas järjestää Tuotteen toimituksen vastaanottamisen asianmukaisella tavalla sekä tällöin noudattaa, mitä Tuotteen tarkastamisesta on edellä lausuttu,

 • Asiakas säilyttää Tuotteen asianmukaisesti, ja

 • Asiakas käyttää Tuotetta asianmukaisesti.

18. Ostohinnan palautus virheen seurauksena

Mikäli Tuote on viallinen ja Toimittajan vastuulle kuuluvasta syystä, eikä uutta tai korvaavaa toimitusta tehdä, Toimittaja hyvittää viallisen Tuotteen ostohinnan Asiakkaalle. Hyvitys tapahtuu palauttamalla viallisen Tuotteen maksusuoritus Asiakkaalle. Palautus suoritetaan käytetyllä maksutavalla.

19. Perusteeton virheilmoitus

Asiakas on velvollinen korvaamaan Toimittajalle kaikki vahingot, kulut, menetyksen ja ajanhukan, joka aiheutuu perusteettomasta virheilmoituksesta. Lisäksi väärinkäytöksistä ilmoitetaan Toimittajan harkinnan mukaan viranomaisille.

20. Suhde kuluttajansuojalakiin

Siltä osin kuin kuluttajansuojaa koskevassa lainsäädännössä on pakottavia säännöksiä kuluttajan eduksi, mainitut säännökset sivuuttavat nämä ehdot.

21. Ylivoimainen este

Ylivoimainen este vapauttaa Toimittajan sopimuksen mukaisista velvollisuuksista. Ylivoimaisena esteenä pidetään Toimittajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevaa seikkaa, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksen syntymishetkellä ja jonka seurauksia se ei myöskään kohtuudella ole voinut välttää taikka voittaa. Toimittajalla ei tällöin ole velvollisuutta korvata asiakkaalle toimituksen viivästymisestä tai virheellisyydestä aiheutunutta vahinkoa. Ylivoimaisena esteenä pidetään esimerkiksi kuljetus- tai maksunvälityspalvelun keskeytymistä tai vakavaa häiriötä, henkilökunnan sairastumista, leipomo- tai kuljetusalan työtaistelutoimenpidettä, onnettomuutta, vaaratilannetta tai tällaisen uhkaa. Toimittaja ei vastaa näistä syistä aiheutuneesta viivästyksestä tai virheestä.

22. Vastuu välillisistä vahingoista ym.

Toimittaja ei missään olosuhteissa vastaa tuotteen virheestä, toimituksen viivästymisestä tai toimittamatta jäämisestä asiakkaalle mahdollisesti aiheutuneista välillisistä vahingoista. Mielipahaa, harmia tai vastaavaa ei hyvitetä. Ellei uusi toimitus tule kyseeseen, Toimittajan euromääräinen vastuu rajoittuu kaikissa tilanteissa enintään asiakkaan maksaman tilauksen määrään.

23. Ehtojen muuttaminen

Cakemaster Tmi pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja yksipuolisesti, ennakkoon ilmoittamatta. Toimittamatta oleviin tilauksiin sovelletaan tilausvahvistuksen lähettämishetkellä voimassaolevia ehtoja. Mikäli voimassaoleva laki, joka pakottavasti koskee Asiakkaan ja Toimittajan välistä sopimusta, muuttuu, voimassaolevaa lakia noudatetaan sitä koskevien voimaantulosäännösten mukaisesti.


(1) Tässä tapauksessa Tuote viittaa ainoastaan asianomaiseen leipomotuotteeseen. Vaurioitunut tuotepakkaus, mikäli itse Tuote ei ole vaurioitunut, ei ole hyvitettävä Tuotteen virhe.

(2) Virheettömyydellä tarkoitetaan, että Tuote on ulkonäkönsä puolesta Tuotteen normaalin valmistusprosessin lopputulos, eikä se olennaisesti poikkea Toimittajan julkaisemasta tuotekuvasta. Vähäinen, käyttöyhteyteen vaikuttamaton poikkeama esimerkiksi täytekakun koristelussa ei ole virhe. Virheettömyyteen kuuluu myös, että Tuote on valmistettu tuoteselosteessa mainituista raaka-aineista ammattimaisesti, että se täyttää elintarvikkeen laatuvaatimukset ja että Tuotetta on ennen luovutusta Asiakkaalle käsitelty elintarvikkeiden käsittelyä koskevien määräysten mukaisesti.